Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 425 61 52

Godziny przyjęć:
poniedziałaki 8.00—18.00
środa— piątek 8.00—16.00

tel. 22 425 61 52, 22 648 22 26 wew. 205

Punkt przyjęć interesantów:
ul. Królowej Marysieńki 21 lokal 70
tel. 22 651 89 27

W skład zespołu wchodzi trzech pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej d/s rodziny oraz eurokoordynator i psycholog. Zespół działa w środowisku lokalnym na terenie dzielnicy Wilanów.

1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezradności w sprawach opiekuńczo—wychowawczych, kłopotach w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz osób dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęskami żywiołowymi lub ekologicznymi.
2. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie znaleźli się oni w jednej z wymienionych powyżej sytuacji.

* Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł., kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł.

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznana pomoc finansowa na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

3. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
4. Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego udziela się niezależnie od wysokości dochodu.
6. Osoby, które z powodu wieku lub stanu zdrowia mają trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego mogą otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomoc ta jest odpłatna w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny.
7. Ośrodek zajmuje się kompletowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania skierowania do Domu Pomocy Społecznej.
8. Bez względu na dochód, osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.( poradnictwo rodzinne, socjalne, prawne).

W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:
- przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego;
- przygotowują plany pomocy;
- udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
- prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
- monitorują efekty podjętych działań;
- pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
- udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;
- współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
- powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Szczególną opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci. W ramach swoich zadań Ośrodek realizuje:
- dożywianie dzieci w szkołach;
- finansowanie w części lub całości wyjazdów dzieci na kolonie letnie;
- pomoc dla rodziców w wyposażeniu dzieci do szkoły;
- pomoc pieniężna na zakup odzieży, leków i opału na zimę;
- pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych określonych przepisami;
- świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych samotnym i chorym mieszkańcom naszej dzielnicy;
- ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, policją, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- współpraca z policją w ramach procedury „Niebieska Karta”;
- motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji bytowej;
- praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej;
- udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej;
- kierowanie mieszkańców w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności;
- obejmowanie pomocą osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne;
- pomoc usługowa i materialna dla kombatantów
- kierowanie osób do korzystania z usług i zajęć w Środowiskowych Domach;
- współpraca z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy Wilanów (spółdzielnia mieszkaniowa, przychodnie zdrowia, szkoły, Policja, Straż Miejska, parafie).

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
ul. Lentza 3, 02-956 Warszawa
tel.: 22 885 43 29
e-mail: biuro@dbfowilanow.waw.pl

Dyrektor:
DARIUSZ GALIŃSKI tel. 22 885-43-29
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m. st. Warszawy
tel./faks: 22 885-43-69

DBFO jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz zmiana opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. nr 268, poz. 8761).

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji
ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa
tel.: 22 642 60 01

Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum pełni dyżury w pokoju nr 209 Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. S. Kostki Potockiego 11 – numer telefonu: 22 642 60 01 w. 269 - od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Uchwałą Nr XXVII/871/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku Rada m.st. Warszawy, przyjęła politykę edukacyjną m.st. Warszawy, na mocy której pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z podstawowych priorytetów stolicy.
Mając na uwadze konieczność wprowadzania praktycznych rozwiązań w tym zakresie Prezydent m.st. Warszawy powołał Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji (Zarządzenie nr 2493/2009 z 9 stycznia 2009 r.), który realizując ww. cel obejmuje działaniami obszar m.st. Warszawy.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w celu stworzenia systemu pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzinie na poziomie Dzielnicy, Zarządzeniem nr 44/II/09 z 4 grudnia 2009 r. powołał Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego członkami są:

Pani Aneta Ufnal – przewodnicząca, podinspektor w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;
Pani Ewa Błażyńska - zastępca dyrektora Przedszkola nr 56 „Wesołe Kubusie”;
Pani Magdalena Mączeńska – pedagog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz
Pani Anna Jaczewska - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz.

Wdrażanie założonego celu odbywać się będzie przez m. in.:

- podejmowanie działań umożliwiających dziecku uczęszczanie do oddziału integracyjnego, w którym zostaną zapewnione warunki zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- informowanie rodziców o ofercie placówek prowadzących oddziały integracyjne i o wolnych miejscach w takich oddziałach;
- doskonalenie współpracy nauczycieli, psychologów i pedagogów specjalnych oraz wspieranie ich działań.

Dzienny Dom dla Osób Starszych Nr 3
ul. Letza 35, 02-956 Warszawa
tel.: 22 651 79 92

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 16.30

Dom zorganizowany jest dla osób starszych w celu podtrzymywania kondycji psychicznej i zwalczania ich poczucia osamotnienia w okresie jesieni życia.
Dom zapewnia uczestnikom stały dostęp do zajęć kulturalno – oświatowych (organizowane są: wycieczki, wyjścia do muzeów, kin, teatrów, galerii, na wystawy).

Dzienny Dom oferuje usługi w zakresie:
- aktywnego spędzania czasu
- rehabilitacji ruchowej – usprawniającej;
- wspólnych wyjść do kin, teatrów, muzeów, na spacery;
- wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki;
- organizowane są uroczystości świąteczne, urodziny, imieniny.

Ponadto jest możliwość skorzystania z posiłków, obejrzenia telewizji, przejrzenia prasy, uprania swojej odzieży.
W Domu systematycznie prowadzone są następujące zajęcia:
- terapia zajęciowa;
- rehabilitacja usprawniająca;
- muzykoterapia;
- zajęcia świetlicowe.

Na zajęcia uczestnicy kierowani są decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora OPS na wniosek pracowników socjalnych, osoby zainteresowanej, członka rodziny, lekarza. Opłatę za pobyt w Dzienny Dom dla Osób Starszych ustala się na poziomie kosztów wyżywienia (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 28.X.2005r.)
Ośrodek ma charakter lokalny, o kwalifikację mogą ubiegać się osoby starsze z terenu miasta Stołecznego Warszawy.

Fundacja Epileptologii
ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa

Fundacja Epileptologii (FE) została założona w 1993 r. przez prof. Jerzego Majkowskiego – twórcę Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Fundacja Epileptologii jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, której podstawowym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych z padaczką poprzez rozpowszechniania i podnoszenie wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia wśród lekarzy i pracowników ochrony zdrowia oraz kształtowanie pozytywnego myślenia o tej chorobie w społeczeństwie. Wokół tej idei Fundacja skupia lekarzy, psychologów, przedstawicieli nauki, społeczników oraz osoby, które chcą przyczyniać się do rozwoju epileptologii i tym samym niosą pomoc medyczną chorym z padaczką.

Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez:
- organizację konferencji oraz sesji naukowych poświęconych diagnostyce i leczeniu padaczki
- prowadzenie badań naukowych dotyczących padaczki
- działalność wydawniczą periodyków:
a. kwartalnik Epileptologia przeznaczony dla środowisk lekarzy i terapeutów,
b. ilustrowany kwartalnik EPI dla pacjentów oraz ich rodzin i wszystkich osób zainteresowanych problematyką padaczki,
oraz publikacji książkowych z zakresu Epileptologii, kaset wideo oraz filmów poświęconych problematyce padaczki.

W ramach Fundacji Epileptologii, działa Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki zajmujące się specjalistyczną diagnostyką oraz leczeniem padaczki i innych zaburzeń napadowych mózgu na zasadzie prywatnych gabinetów lekarskich i pracowni EEG.
W Centrum przyjmują neurolodzy z certyfikatami epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologiii certyfikatami elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i certyfikatem epileptologii Europejskiej Akademii Padaczki (EUREPA).

Fundacja Mederi
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel.: 22 815 76 03
e-mail: mederi@czd.pl

Siedziba Fundacji znajduje się w bloku Rehabilitacji Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

NR KRS: 0000174444
04-730 Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20
Fax: 022 815 76 02

Fundacja Mederi - pomóżmy dzieciom
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego

Programy prowadzone w Dzielnicy Wilanów:

* Klubik pozalekcyjny—codziennie w Klubie w Powsinku: program dla dzieci w wieku szkolnym, spotkania z rodzicami, zajęcia dla dzieci, wspólne spędzanie czasu z całymi rodzinami
* Wielki Słoń—program profilaktyki i wczesnej interwencji dla przedszkoli: zajęcia z dziećmi, opiekunkami, rodzicami
* Razem Więcej—program dla uczniów gimnazjum, zajęcia integracyjne, komunikacja i umiejętność pracy w grupie
* Niemoda na picie—zagrożenia związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, piciem alkoholu
* Profilaktyka agresji rówieśniczej

Fundacja Przyjaciele
ul. Gubinowska 20, 02-956 Warszawa
tel.: 22 642 08 99

Fundacja Przyjaciele działa od 2002 roku i jest organizacją pożytku publicznego.

Misją Fundacji jest :
- edukacja i uwrażliwianie bardzo młodych ludzi na sprawy i problemy osób niepełnosprawnych,
- poszukiwanie młodych, utalentowanych osób niepełnosprawnych i kształcenie najzdolniejszych,
- ustawiczne wspieranie podopiecznych i czuwanie nad ich rozwojem artystycznym,
- pomoc i wszelkie działania umożliwiające godne i satysfakcjonujące współuczestniczenie tych osób w życiu społecznym i kulturalnym.

Organizujemy i finansujemy warsztaty wokalno – muzyczne i wyjazdy szkoleniowe, połączone z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.Warsztaty wokalno – muzyczne prowadzone są przez najlepszych pedagogów,wokalistów i muzyków. Młodzi wokaliści doskonalą swoje umiejętności pod fachowym okiem, między innymi Danuty Błażejczyk, Elżbiety Zapendowskiej, Bogdana Hołowni, Zbigniewa Stelmasiaka, Janusza Szroma czy Artura Jerzego Zielińskiego.
Nadrzędnym celem jest stworzenie naszym artystom nowego, własnego repertuaru od początku do końca, włącznie z profesjonalnymi nagraniami studyjnymi.
Od początku istnienia Fundacja ściśle i twórczo współpracuje z telewizyjnym, cyklicznym programem „Przyjaciele”, w którym udział biorą osoby niepełnosprawne. Promujemy osoby z dysfunkcjami także, na koncertach i spotkaniach z publicznością organizowanych we współpracy z Telewizją, Domami Kultury, Ośrodkami Pomocy Społecznej również w Wilanowie.
Czuwamy nad rozwojem artystycznym naszych podopiecznych, pełniąc rolę menagera.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez dwa programy: warsztaty wokalne oraz edukację z „Przyjaciółmi” na płytach DVD.

Współpraca Fundacji „Przyjaciele” z Dzielnicą Wilanów trwa od 2002 r. Zainicjowało ją wydanie tomiku wierszy warszawskiej poetki Grażyny Orlińskiej pt. ”Lubczyk Sopocki” /dotacja finansowa Gminy Wilamów/.
W następnych latach współpraca zaowocowała udziałem podopiecznych Fundacji w obchodach Dni Wilanowa.

W latach 2006 i 2007 Fundacja promowała działalność wilanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki prezes Fundacji pani Donacie Baraniewskiej, na antenie Programu I TVP S.A. ukazały się reportaże o uczestnikach dwóch Dziennych Domów Środowiskowych – przy ul. Kostki Potockiego i ul. Królowej Marysieńki. Fundacja włączyła się także w pomoc przy organizacji pierwszego i drugiego Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego, które odbyły się w Galerii Mokotów w Warszawie. Dzięki staraniom naszej organizacji, relacje z tych imprez, były również promowane w Telewizji Polskiej.

Ponadto Fundacja obejmuje patronatem honorowym wszelkie działania Dzielnicy na rzecz integracji mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi.
W tym roku w Sali Widowiskowej w Domu Kolegiackim odbyła się aukcja i kiermasz prac artystycznych uczestników trzech Dziennych Domów Środowiskowych w Wilanowie.

Tekst opracowany przez Fundację „Przyjaciele”
Więcej o nas na stronie www.przyjaciele.org.pl

Regon: 016420712;
NIP: 951-19-89-301;
Numer KRS: 0000143890
Bank: PKO BP S.A. XXXII /o Warszawa Konto nr 42102010680000130200766634

Komenda Policji Warszawa Wilanów
ul. Okrężna 57, 02-925 Warszawa
tel.: 22 603 18 31
e-mail: kpwilanow@policja.waw.pl

Komisariat Policji Warszawa Wilanów
tel. 22 842 32 61— czynne całą dobę,
fax: 22 603 18 51

Komendant—mł. insp. Zbigniew Pawłowski
tel. 22 603 11 36

p.o. Zastępcy Komendanta ds. kryminalnych—kom. Jerzy Sztuc
tel. 22 603 11 36Sekcja Kryminalna
p.o. Naczelnik Sekcji—asp. sztab. Andrzej Gertruda
tel. 22 603 11 87
Zastępca Naczelnika—asp. sztab. Janusz Ziętal
tel. 603 11 87

Sekcja Prewencji
Naczelnik Sekcji—kom. Dariusz Puławski
tel. 22 603 12 49

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 22 26

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 -16.00 (pracownicy socjalni 8.00—18.00)
wtorek - piątek  8.00 -16.00

Dyrektor - Katarzyna Krupowicz—Kuzińska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy rozpoczął swoją działalność w 1995r., realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Parafia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Wolicy
ul. Kokosowa 1, 02-797 Warszawa
tel.: 22 425 53 98

Dekanat ursynowski
Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.15-8.30 i 16.00-17.00

Proboszcz:
Ks. Adam Zelga
Wikariusz
Ks. Włodzimierz Kwieciński
Rezydent
Ks. prałat dr Jarosław Piłat

Parafia Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadowskiej
ul. Bruzdowa 11, 01-652 Warszawa
tel.: 22 842 18 01

Parafia Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadowskiej
dekanat wilanowski

Proboszcz:
Ks. Paweł Bijak, zam. 02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1
tel. 022 842 18 01

Parafia Św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel.: 22 842 18 01

Proboszcz:
Ks. prałat dr Waldemar Macko
tel. 22 885 65 52

Wikariusz:
Ks. Tomasz Moch
Ks. Dariusz Kuczyński


Rezydenci:
Ks. prałat Bogusław Bijak,
tel./fax 22 885 65 58

Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
Na terenie parafii:
Sekretariat Prymasa Polski
02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1
tel. 022 885 87 77;
fax 022 885 98 38

Kapelan i Sekretarz Prymasa Polski:
Ks. Mirosław Kreczmański

Parafia Św. Elżbiety w Powsinie
ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa

Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej

dekanat ursynowski
Kancelaria czynna:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Proboszcz:
Ks. kanonik Lech Sitek
tel./fax 022 648 38 46

Rezydenci:
Ks. kanonik Bogdan Jaworek
tel. 022 648 48 19
Ks. prałat Jan Świstak

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1
ul. Kubickiego 17/13, 02-954 Warszawa
tel.: 22 550 61 84

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Dom obejmuje wsparciem 15 osób przez 5 dni w tygodniu. Uczestnicy kierowani są na zajęcia decyzją wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do społecznego funkcjonowania w środowisku. Pobyt uczestników w domu jest odpłatny. Wysokość odpłatności zależy od wysokości dochodu osoby lub rodziny. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Dom ma charakter ponadlokalny. Oznacza to, że uczestnikami Ośrodka mogą być osoby z województwa mazowieckiego.

Podstawowe cele realizowane przez placówkę to:
- ogólne usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania podstawowych czynności życiowych;
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym;
- współpracę z rodzinami.

Czas pobytu i jego długość ustala się indywidualnie. Uczestnicy biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez psychologa, a także przez terapeutę zajęciowego. Raz do roku uczestnicy wystawiają swoje prace na wystawie zorganizowanej w dzielnicowej bibliotece. Na terenie Ośrodka organizowane są imprezy okolicznościowe np. imieniny, urodziny, spotkania świąteczne itp. Uczestnicy pod opieką rodziców i terapeutów mogą brać udział w wycieczkach, wyjściach do kin i teatrów.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 22 26

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

tel. 22 648 22 26 wew. 206
fax 22 435 51 42

Środowiskowy Dom działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów. Placówka dysponuje 30 miejscami.

Główne założenia programowe realizowane przez Ośrodek Wsparcia to:
1) udzielanie oparcia psychicznego i społecznego,
2) wszechstronna aktywizacja,
3) przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu,
4) pomoc w przeciwdziałaniu izolacji społecznej,
5) pomoc w zachowaniu struktury dnia,
6) pomoc w zrozumieniu choroby, znalezieniu swojego miejsca w środowisku,
7) pomoc w przeciwdziałaniu skutkom choroby.

Formy samopomocy, pomocy oraz usługi, oferowane przez Ośrodek to:
- usługi krawieckie i pralnicze (w Ośrodku, w ramach zajęć terapeutycznych),
- terapia indywidualna i grupowa (arteterapia, muzykoterapia),
- treningi behawioralne: lekowy, budżetowy, higieniczny, porządkowy, trening samoobsługi,
- treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- rehabilitacja ruchowa (poranna gimnastyka, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem stepperów i rowerków),
- poradnictwo psychologiczne,
- współpraca z rodzinami (konsultacje indywidualne),
- poradnictwo socjalne,
- konkursy wiedzy ogólnej, tematyczne, gry towarzyskie, imprezy wewnętrzne (imieniny, urodziny) itp.

Straż Miejska
ul. Szolc - Rogozińskiego 1, 02-777 Warszawa
tel.: 22 852 16 00
e-mail: csk@strazmiejska.waw.pl

II Oddział Straży Miejskiej
Komendant Jerzy Andruchów

tel. alarmowy 986
tel.: 22 852-16-00
fax: 22 852-15-99

Centralne Stanowisko Kierowania—ul. Czerniakowska

Straż Pożarna
ul. Obornicka 21, 02-948 Warszawa
tel.: 22 596 71 40

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 14 Państwowej Straży Pożarnej

Telefon alarmowy 998

Dowódca JRG PSP
bryg. mgr inż. Piotr Skrzyński
tel. 22 596 71 41

Z-ca Dowódcy JRG PSP
asp.sztab. Krzysztof Świdwa
tel. 22 596 71 42

Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-797 Warszawa

Kancelaria czynna:
poniedziałek—piątek w godz. 9.00-10.00 i 17.00-18.30

Proboszcz:
Ks. Krzysztof Mindewicz, zam. 02-946 Warszawa
ul. Kolegiacka 1, tel. 602 799 037

Na terenie parafii:
Instytut Jana Pawła II
02-797 Warszawa, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

Dyrektor: Ks. prałat dr Zdzisław Struzik
Wicedyrektor: Ks. prałat Aleksander Seniuk
zam. 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 34

Urząd Dzielnicy Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa
tel.: 22 642-60-01
e-mail: urzad@wilanow.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców
Agnieszka Wieczorek - Naczelnik Wydziału
tel. 22 642 60 01, 22 858 75 18, 22 858 75 19 wew. 100, 103
faks: 22 642 76 43
e-mail: e-wom@wilanow.pl

Urząd Pocztowy
ul. Marconich 3, 02-931 Warszawa
tel.: 22 742 08 60
 
Urząd Pocztowy
ul. St. Kostki Potockiego 31, 02-958 Warszawa
tel.: 22 842-53-51
e-mail: uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl