Regulamin

Data dodania: 24-06-2010

Regulamin korzystania z usług
Internetowego Serwisu www.miasteczko-wilanow.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Internetowy Serwis Społecznościowy – miasteczko-wilanow.pl (zwany dalej Serwisem) dostępny pod adresem www.miasteczko-wilanow.pl, stanowi platformę służącą do prezentacji oraz komentowania zamieszczonych w Serwisie Zdjęć panoramicznych oraz dodanych przez użytkowników zdjęć niepanoramicznych (dalej zwanych zdjęciami dodatkowymi).
2. Administratorem Serwisu jest POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, 81-310 Gdynia , numer identyfikacji podatkowej NIP 583-000-67-67, REGON 000742457, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 44 377 876 PLN w pełni opłacony, zwana dalej Polnord.
3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników Serwisu jest bezpłatne.
4. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenia wskazane poniżej:
Serwis—zarządzany przez Administratora, internetowy serwis społecznościowy, stanowiący platformę służącą do prezentacji zdjęć oraz ogłoszeń.
Użytkownik—osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie.
Konto—jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może zamieszczać Zdjęcia własnego autorstwa oraz ich opisy.
Zdjęcie (Zdjęcia) – zdjęcie lub zdjęcia zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika wykonane dowolną techniką fotograficzną.
5. Administrator serwisu zabrania Użytkownikom:
używania zwrotów oraz wyrażeń uznawanych powszechnie za wulgarne, bądź mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
zamieszczania treści mających na celu obrażanie innych osób, bądź opinii i faktów na ich temat nie znajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości,
zamieszczanie jakichkolwiek danych kontaktowych Użytkowników,
zamieszczania informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, bądź obrażających uczucia religijne,
zamieszczania informacji propagujących przemoc, wzywających do popełniania przestępstw, nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej,
umieszczania materiałów erotycznych lub pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
zamieszczania informacji o charakterze reklamowym bądź marketingowym,
wykorzystywania prezentowanych w Serwisie materiałów do jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub marketingowej, a także wykorzystywania ich w publicznej działalności informacyjnej,
rozsyłania spamu, bądź wielokrotnego umieszczania tych samych Zdjęć, treści czy innych materiałów
zamieszczania Zdjęć zawierających wizerunki osób, które nie wyraziły na to uprzedniej pisemnej zgody.
6. Poprzez zamieszczenie materiału w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa wymagane do jego zamieszczenia w Serwisie, w szczególności posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych przez niego Zdjęć.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną za umieszczane przez niego materiały oraz za treść publikowanych przez niego opinii i komentarzy.
8. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkownika, związane z korzystaniem z Serwisu.


§ 2
Rejestracja w Serwisie, Konto Użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, zaakceptuje postanowienia Regulaminu oraz dokona rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracja w serwisie wiąże się z założeniem konta.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. W przypadku wykrycia przez Administratora Serwisu jakichkolwiek nieprawidłowości w zgłoszonych przez Użytkownika danych Administratora Serwisu zastrzega sobie prawo do blokady konta, do czasu usunięcia nieprawidłowości.
4. W przypadku zmiany danych, które zostały podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym Użytkownik ma obowiązek ich niezwłocznej aktualizacji.
5. Rejestracja w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią całego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie miasteczko-wilanow.pl.
7. Zabrania się Użytkownikowi udostępniania informacji umożliwiających korzystanie z konta przez osoby trzecie, w szczególności przekazywania im hasła do konta.
8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez uprzedniego jego powiadomienia, w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się na nim przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty ostatniego logowania.
9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Serwisu nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, Administrator Serwisu ma prawo do dokonania blokady bądź usunięcia konta Użytkownika.
10. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta.
11. Konto pozostaje tylko i wyłącznie do dyspozycji Użytkownika.
12. Administrator Serwisu ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

§ 3
Zdjęcia

1. Zamieszczając Zdjęcie w serwisie miasteczko-wilanow.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
a. Posiada wszelkie niezbędne zgody oraz dysponuje wszelkimi prawami, które pozwalają na zamieszczenie przez Użytkownika Zdjęcia lub Zdjęcia dodatkowego w Serwisie,
b. Zdjęcie lub Zdjęcie dodatkowe nie było wcześniej publikowane w Serwisie, a także na innych stronach internetowych.
2. Administrator ma prawo zmniejszania/kompresowania Zdjęć lub Zdjęć dodatkowych Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
3. Administrator, z uwagi na ochronę dóbr osobistych (w szczególności wizerunku) podmiotów występujących na Zdjęciach lub Zdjęciach dodatkowych ma prawo do zamazywania elementów Zdjęć lub Zdjęć dodatkowych, które mogłyby umożliwić identyfikację osób lub obiektów fotografowanych np. zamazywanie twarzy, tablic rejestracyjnych pojazdów.
4. W przypadku odrzucenia Zdjęcia lub Zdjęcia dodatkowego przez Administratora Serwisu, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na podany przy rejestracji adres elektroniczny.
5. Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zdjęcia lub Zdjęcia dodatkowego, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w sytuacji zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie Zdjęcia lub Zdjęcia dodatkowego.
6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika Zdjęć lub Zdjęć dodatkowych. Wszelką odpowiedzialność w zakresie określonym w zdaniu 1. powyżej ponosi podmiot, który w sposób nieuprawniony wykorzystał Zdjęcia lub Zdjęcia dodatkowe, zamieszczone przez Użytkownika.

§ 4
Informacje o podmiotach trzecich prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach

1. W Serwisie publikowane są informacje na temat podmiotów trzecich prowadzących działalność gospodarczą jedynie w celach informacyjnych.
2. Wszelkie zamieszczone informacje są aktualne w momencie ich zamieszczenia.
3. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawdziwe, natomiast nie gwarantuje ich poprawności w sytuacji wykorzystania materiałów z obcych źródeł.
4. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie.

§ 5
Informacje o wydarzeniach

1. W Serwisie publikowane są informacje na temat wydarzeń lokalnych jedynie w celach informacyjnych.
2. Wszelkie zamieszczone informacje są aktualne w momencie ich zamieszczenia.
3. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z odbywającymi się wydarzeniami, o których informuje Serwis.


§ 6
Zasady zachowania poufności oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne oraz źródło ich pochodzenia (w tym dane osobowe) w związku z realizacją usług na rzecz Użytkowników.
2. Do udostępnionych przez Użytkownika, po uprzedniej jego zgodzie, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (zwanej dalej Ustawą), Serwis będzie stosował zasady określone w ustawie oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji Usług lub w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez miasteczko-wilanow.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez miasteczko-wilanow.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z rejestracją w Serwisie. Pod tym określeniem rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty POLNORD oraz spółek zależnych. (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy innych informacji lub została opłacona przez partnera lub klienta POLNORD. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

§ 7
Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Treści i opinie zawarte w komentarzach i na forum nie są zawsze zgodne z naszymi opiniami i poglądami. Każdy Użytkownik ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach. Użytkownik Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez użytkowników, jeśli zostaną one uznane za obraźliwe, nieprawdziwe lub niezgodne z obowiązującym prawem. W szczególności usuwane będą informacje uznane przez Administratora Serwisu za SPAM.

2. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone reklamy oraz treści opublikowane przez Użytkowników. Użytkownicy powinni być ostrożni odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy zamieszczają reklamy w Serwisie byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


§ 8
Zmiana regulaminu oraz zakresu świadczonych usług

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
2. Logowanie do Serwisu oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usług, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla Serwisu.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.